PRIPREMA FAJLA ZA SITO ŠTAMPU

VAŽNE NAPOMENE:

VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA SITO ŠTAMPU.
UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE.

Sito štampa ima puno ograničavajućih faktora i zato je potrebno prilagoditi pripremu.
Priprema treba da se svede na tačno definisan broj boja, uglavnom se radi u manjem broju, jedna do dve.
Rastere i outline treba izbaciti iz pripreme.
Minimalna visina slova treba da bude bar 3mm, sve ispod toga neće biti čitljivo i može biti krzavo.
Izbegavajte sitne elemente, objekte i fontove sa tankim linijama.
Pripremu radite u srazmeri 1:1